JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR ČLANA UPRAVE – DIREKTORA DRUŠTVA

UKOP d.o.o.
za pogrebne usluge
Osijek, Vinkovačka 63 d

Na temelju odredbe članka 30. Društvenog ugovora UKOP d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63D (nastavno: Društvo) i Odluke Nadzornog odbora Društva o postupku odabira i uvjetima koje mora ispunjavati kandidat za člana Uprave – direktora, od 23. kolovoza 2017. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ

za odabir člana Uprave – direktora Društva 

Kandidati za direktora Društva, osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  1. najmanje VSS ekonomskog smjera;
  2. najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima;
  3. nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima;
  4. državljanstvo Republike Hrvatske.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, kandidati za direktora Društva dužni su dostaviti:

  • životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. natječaja – presliku diplome;
  • potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa zaposlenika, a iz koje je razvidno da kandidat na rukovodećim poslovima do sada ima najmanje pet godina radnog iskustva;
  • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana od dana objave natječaja;
  • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (preslika domovnice).

Prethodni postupak odabira, najviše tri kandidata iz skupine prijavljenih kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja te drugim relevantnim kriterijima za obavljanje poslova člana uprave – direktora, provodit će pravna osoba specijalizirana za provođenje postupka prethodne selekcije prijavljenih kandidata.

Nakon završene selekcije Između predloženih kandidata konačni odabir vrši Nadzorni odbor Društva.

Direktora Društva imenuje Nadzorni odbor na mandat od četiri godine.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 10 dana od objave natječaja u „Glasu Slavonije“, osobno ili poštom preporučeno na adresu: Ukop d.o.o. Osijek, Vinkovačka 63D, s naznakom: »Prijava na natječaj za odabir direktora Društva«.

Tekst javnog natječaja biti će objavljen i na internet stranici UKOP d.o.o., www.ukop-osijek.hr.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima izbora kandidati će pisano biti obaviješteni u roku od 15 dana od završetka natječaja.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti u uredu Uprave na broj telefona 031/250-192 ili 031/272-655.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Koristimo kolačiće kako bi osigurali bolje korisničko iskustvo i kako bismo stalno unaprjeđivali naše usluge.