VEDRAN NOVOKMET, dipl.iur
ČLAN UPRAVE/DIREKTOR

Željka Lovrinčević, struč.spec.oec
Pomoćnik direktora

Silvija Loci,mag.oec
rukovoditeljica službe financija, nabave i ovrha

email: loci@ukop-osijek.hr

Domagoj Vinaj
rukovoditelj službe tehničkih poslova, groblja i krematorija

email: vinaj@ukop-osijek.hr

Milan Krišto
rukovoditelj službe klesarije i pogrebnih usluga

email: kristo@ukop-osijek.hr

Vlado Jukić
predsjednik nadzornog odbora

Jadranka Nikolov
Član Nadzornog odbora

Jelena Dodig
Član Nadzornog odbora

Stevan Babić
Član nadzornog odbora

Zoran Barbarić
Član nadzornog odbora

Današnji UKOP d.o.o. za pogrebne usluge Osijek, osnovan je 1946. godine kao komunalno poduzeće.

Sjedište je imao u Županijskoj ulici. Djelatnost mu je bila proizvodnja lijesova i obavljanje pogrebnih poslova – preuzimanje, prijenos, opremanje i prijevoz pokojnika na području gotovo cijele Slavonije i Baranje. U to vrijeme zapošljavao je desetak radnika. Pogrebnom opremom koju je proizvodio u svojim pogonima, UKOP je opskrbljivao šire područje bivše države.

Ta činjenica nametnula je potrebu za proširenjem pogona i povećanjem proizvodnje. 60-tih godina preseljava se sjedište poduzeća na Vinkovačku ulicu gdje su potrebe za većim prostorom zadovoljene ali samo za kraće vrijeme jer je pod kraj 70-tih godina poduzeće kupilo zemljište u blizini tada još ne postojećeg Centralnog groblja i počelo sa izgradnjom objekata pogona za proizvodnju pogrebne opreme i klesarstvo. U međuvremenu je poduzeće preuzelo upravu nad svim grobljima u gradu i klesarstvo od bivšeg komunalnog poduzeća VRT današnjeg UNIKOMA sa ogromnim gubicima. Tijekom osamdesetih godina poduzeće je uspjelo preseliti sa Vinkovačke 29 sve proizvodne pogone na novu, sadašnju, lokaciju a 1996. godine i sve službe.

Djelatnost društva

Od 1998. godine sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima UKOP je registriran kao trgovačko društvo koje zapošljava u prosjeku 100 radnika godišnje i obavlja sljedeće djelatnosti putem svojim odjela:

ODJEL GROBLJA – vodi matične knjige groblja, grobni očevidnik i registar umrlih, katastar groblja, održavanje, uređenje i izgradnju groblja, pokapanje i ekshumacije umrlih, dodjelu grobnih mjesta i sve poslove vezane uz groblja

ODJEL POGREBNIH USLUGA – obavlja sve poslove vezane za preuzimanje pokojnika sa mjesta smrti, prijenos i prijevoz pokojnika tijekom 24 sata. Oprema pokojnike za pokapanje, vrši prodaju pogrebne opreme, ugovara termine za pokope na području grada, smješta pokojnike u hladnjaču te vrši prijevoz i prijenos pokojnika na sprovodu i spuštanje u grob.

ODJEL KLESARIJE – izgrađuje po grobljima grobnice i druga grobna mjesta po narudžbi korisnika grobova, obrađuje kamen, izrađuje i postavlja nadgrobne spomenike, grobne ploče, okvire, vrše oblaganja grobnih mjesta prirodnim kamenom. Grade staze, ceste i manje objekte u grobljima. Od 30. studenog 2011. godine ovaj Odjel je Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske upisan u Upisnik specijaliziranih pravnih i fizičkih osoba koje imaju dopuštenje za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

ODJEL TEHNIČKIH POSLOVA – radi na kontinuiranom održavanju čistoće i urednosti kruga društva i svih groblja, od košnje trave, popravaka ograda, prikupljanja i odvoza smeća po grobljima do uređenja, sadnje i održavanja zelenila u grobljima te pružaju cjelodnevno dežurstvo za prijevoze pokojnika.

ODJEL NABAVE – organizira, vodi i kontrolira rad na razini službe kojim se osigurava ostvarivanje planova nabave i prodaje, racionalno korištenje kapaciteta Društva te zadovoljavanje potreba kupaca

ODJEL RAČUNOVODSTVA I FINANCIJA- vodi financijsko i materijalno poslovanje društva
UPRAVA – vrši koordinaciju rada svih službi društva i svih odjela društva te nadzire rad odjela, vodi poslovne knjige te administrativno, kadrovsko i opće poslovanje društva.

Upravljanje grobljima i obavljanje pogrebnih poslova

Osnovna djelatnost društva je upravljanje grobljima i obavljanje pogrebnih poslova. Upravljanje grobljima razumijeva obavljanje poslova u svezi pokopa pokojnika, dodjelu grobnih mjesta, održavanje groblja i objekata u groblju, vođenje grobnog očevidnika i registra umrlih, plaćanje godišnje grobne naknade, prikupljanje i odvoz grobljanskog smeća i sl. Ukop d.o.o. upravlja svim grobljima na području Grada Osijeka.

To su:

r.b.

NAZIV GROBLJA

ukupna površina m²

ukupni broj grobova

Grobna naknada

1.

CENTRALNO

272.409

6.076

720.000

2.

SVETE ANE

53.933

10.051

1.190.000

3.

ŽIDOVSKO GORNJI GRAD

17.509

1.653

 

4.

RETFALA

19.330

3.038

360.000

5.

MAĐARSKA RETFALA

14.772

925

140.000

6.

VIŠNJEVAC

17.053

1.394

185.000

7.

KRAVICE – JOSIPOVAC

9.025

437

46.000

8.

JOSIPOVAC

7.559

667

63.000

9.

BRIJEŠĆE

2.877

178

4.800

10.

NOVI GRAD

16.737

2.819

390.000

11.

DONJI GRAD

61.002

4.785

520.000

12.

PODRAVLJE

1.120

236

2.500

13.

MUSLIMANSKO

4.611

320

16.000

14.

ŽIDOVSKO – BIKARA

8.796

189

 

15.

STARO BOLNIČKO

10.926

2.000

 

16.

TENJA KATOLIČKO

22.906

1.285

29.000

17.

TENJA PRAVOSLAVNO

38.959

2.423

37.000

18.

SARVAŠ KATOLIČKO

8.306

913

11.000

19.

SARVAŠ PRAVOSLAVNO

8.017

458

12.000

20.

KLISA

4.981

307

6.000

   

600.828

40.154

3.732.300

Uprava Centralnog groblja, tel. 031 271-363, za groblja:

Centralno groblje

Uprava groblja “Sv. Ane”, tel. 031 372-388, za groblja:

Sv. Ane
Židovsko groblje gornji grad
Briješće

Uprava groblja “Retfala”, tel. 031 638-158, za groblja:

Retfala
Mađ. Retfala
Višnjevac
Josipovac
Kravice

Uprava groblja Novi grad, tel. 031 500-666, za groblja:

Novi grad
Muslimansko i Židovsko na Bikari
Katoličko i Pravoslavno groblje u Tenji

Uprava groblja Donji grad, tel. 031 506-177, za groblja:

Donji grad
Podravlje
Katoličko i Pravoslavno groblje u Sarvašu
Klisa

Vlasnička struktura

Osnivačka prava nad Javnim poduzećem UKOP d.o.o. Osijek razdijeljena su Djelomičnom Odlukom Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija Klasa: 940-01/96-01/41, Urbroj. 515-97-7 od 23. lipnja 1997. godine i Dopunom iste kako slijedi:

1. Grad Osijek – 82,66%,
2. Općina Antunovac – 2,05%,
3. Općina Čepin – 5,94%,
4. Općina Erdut – 4,93%,
5. Općina Ernestinovo – 2,32%,
6. Općina Vuka – 0,62%,
7. Općina Semeljci – 0,34%,
8. Općina Vladislavci – 1,14%.